Открыть главное меню

Арбан хоёрдугаар һарын 17 — Григориин литын жэлэй 351-дэхи үдэр (үндэр жэлдэ 352-дохи үдэр). Жэлэй эсэн болотор 14 үдэрүүд үлэжэ байна.

Энэ үдэрэй тэмдэглэлтэ баярПравить

Энэ үдэр тохёоһон үйлэ ябадалай жагсаалтаПравить

Энэ үдэр түрэһэнииньПравить

Энэ үдэр наһа бараһанииньПравить