Унгар Улас (унгараар Magyarország) болбол Карпатын доро газарта байрладаг далайда гаралгагүй түб Европын улас юм. Австри, Словаки, Украина, Румыни, Серби, Хорвати, Словени уласуудтай хиллэнэ. Ниислэл болон эгээн томо хотонь Будапешт. Унгар Улас ЭЗХАХБ, НАТО, Европын Холбооной гэшүүн, Шенгенэй хэлэлсээртэ нэгэдэһэн. Албан ёһоной хэлэниинь Ураал хэлэнэй бүлэгэй унгар хэлэн юм. Тус хэлэн энэдхэг-европо хэлэнэй изагуурта багтадаггүй Европын Холбооной дүрбэн албан ёһоной хэлэнэй нэгэн юм.

Унгар

Magyarország / Мадярорсааг (Унгар)
Түрын дуулал: "Himnusz" (Унгар)[1]
(буряадаар:"Түрын дуулал")
Нийслэл
ба томо хотонууд
Будапешт
47°26′N 19°15′E / 47.433°N 19.250°E / 47.433; 19.250
Албан хэлэн Унгар
Арад түмэн
(2016)
98.3% Унгаршууд
3.2% Цыганууд
1.8% Германшууд
1% мэдэгдээгүй[2]
Шажан
(2011)
54.3% Христосой
18.2% шажангүй
0.3% бусад
27.2% харюулагүй
Түрэ засаг Нэгэдэмэл
парламентай
үндэhэн хуулита
бүгэдэ найрамдаха
улас
Каталин Новак
Виктор Орбан
Ласло Кёвер
Уласай хурал Уласай Хурал
Түүхэ
895[3]
1000 оной
12 һарын 25[4]
1222 оной
12 һарын 24
1526 оной
8 һарын 29
1686 оной
9 һарын 2
1848 оной
3 һарын 15
1867 оной
3 һарын 30
1920 оной
6 һарын 4
1989 оной
10 һарын 23
2004 оной
5 һарын 1
Дэбиcхэр газар
• Бүхэлидөө
93,030[5] км2 (108)
• Уһанай хуби (%)
3.7[6]
Хүн зон
• Тоосоо 2021
9,730,000[7] (91)
• Нягтарал
105
ДНБ (ХАШТ) 2020 оной тоосоо
• Бүгэдэ
$316.342
тэрбүм[8] (53)
• Нэгэ хүндэ
$32,434[8] (41)
ДНБ (нэрлэһэн) 2020 оной тоосоо
• Бүгэдэ
$149.939
тэрбүм[8] (53)
• Нэгэ хүндэ
$15,373 [8] (45)
ОТББЭ (2019) Positive decrease 28.0[9]
бага · 16
ХХИ (2019) Increase 0.854[10]
онсо һайн · 40
Мүнгэн тэмдэгтэ Форинт (HUF)
Сагай бүһэ UTC+1 (CET)
• Зун (ЗС)
UTC+2 (CEST)
Телефоной код +36
Интернет домэйн .hu

Түүхэ

Заһаха
 
Унгарай Гэгээн Иштванай титим

Унгарнууд манай эринэй VIII-IX дүгээр зуун жэлдэ Альпа, Карпата, Татра шэлэ нюруугай хүнды Панониин ехэ талада нүүдэллэн ошожо һуурижаба. Унгарнуудай ударидагша Арпад Унгар хаанта уласые үндэһэлэн байгуулһан болон тэрэнэй гуша I Иштван 1000 ондо Римһээ эльгээһэн титимые зүүн хаан шэрээндэ һуугаа. Унгар үндэһэтэн IX зуунда бүрин түлэбшэжэ, бэе даанги үндэһэтэн боложо бүрилдэһэн ба 1001 онһоо түрэтэ ёһо тогтоһон гэжэ үзэдэг. Унгарнууд түүхын туршада Римэй эзэнтэ гүрэн, Ехэ Монгол Улас добтолгоон, Осман, Һабсбургын ноёрхол доро байһан болон хожом XVII-дугаар зуунда Австри-Унгарай эзэнтэ улас болон тогтоһон. Дэлхэйн нэгэдүгээр дайнай һүүлээр Австри-Унгарай эзэнт гүрэн задаржа, 1918 ондо Унгар бэе даанги улас болобо.

Дэлхэйн хоёрдугаар дайнай һүүлдэ Унгар Зүблэлтэ мэдэлдэ абтажа, Унгарта коммунис дэглэм тогтоһон. Унгар Улас 1956 ондо Варшавын хэрээһээ гаража, олон намай тогтолсоотой арадшалал, заха зээлиин эдэй засагай замда шэлжэхэ оролдолго хэһэн болобошье, тэрэниие зүблэлтын оролсоотойгоор сэрэг, зэбсэгэй хүсөөр дараһан түүхэтэй.

1990 оной эхеэр социалис системэ задарһанаар Унгар Уласта арадшалал, шэнэшлэлэй үйлэ ябаса тайбан замаар ябажа, арадшалһан ниигэмэй тогтолсоондо шэлжэһэн. 1999 ондо НАТО-до, 2004 ондо Европын Холбоондо тус тус ороһон ба 2007 оной 12 һарада Шенгенэй хэрээндэ нэгэдэн ороһон юм.

Уласай түрын бодолго

Заһаха

Унгар болбол парламентын засаглалтай, арадшалһан улас юм.

Хуули тогтоохо байгуулга

Заһаха
 
Унгарай Уласай Хурал

Уласай Хурал (Országgyűlés) 199 һуудалтай. Уласай Хуралай һуудалай 106-иие намуудһаа нэрэ дэбшүүлэн, тойрогой һунгагшадай һаналаар, 4 жэлэй хугасаатай шууд һунгажа, үлэһэн 93 һуудлые намуудай абаһан һаналай хубяар бүридүүлдэг холимог системэтэй. Уласай Хуралые һунгаха һунгуули 2013 оной 4 һарын 6-нда ябагдаһан.

Уласай Хуралай дарга ноён Кёвер Ласло (ФИДЕС). Уласай Хурал парламентдахи намуудай түлөөлһэн 5 орлогшо даргатай. Уласай Хуралай удаадахи ээлжитэ һунгуули 2018 оной хабар болоно.

Гүйсэдхэхэ засаг

Заһаха

Юрэнхылэгшэ Янош Адер (ФИДЕС) 2012 оной 5 һарада һунгагдаһан. Юрэнхылэгшэ 5 жэлэй хугасаатайгаар Уласай Хуралһаа һунгагдадаг.

Юрэнхы сайд Орбан Виктор (ФИДЕС) 2010 оной 5 һарын 29-һөө томилогдон ажаллажа байна. Юрэнхы сайдые Юрэнхылэгшын һанал болгоһоноор Уласай Хурал томилдог. Засагай газарай танхимай гэшүүдые эрхэ баригша нам болон Юрэнхы сайд Юрэнхылэгшэтэй зүбшэлсэһэниие дахажа Уласай Хурал батална.

2014 оной 5 һарын 10-нда шэнэ Засагай газарые эмхилэн байгуулһан. 8 яаман, 11 засагай газарай гэшүүнтэй. Засагай газар Юрэнхы сайдай нэгэ орлогшотой ба Засагай газарай Хэрэг эрхэлхэ газарай даргань Засагай газарай гэшүүн, түрын сайдай эрхэ мэдэл хэрэгжүүлдэг.

Үндэһэн хуули

Заһаха

1949, 1972, 1989, 1997 ондо нэмэлтэ хубилалта хэһэн ба мүнөөнэй эрхэ баригшад Шэнэ үндэһэн хуули болбосоруулан 2011 оной 4 һарын 25-нда баталжа, 2012 оной 1 һарын 1-һээ хүсэн түгэлдэр үйлэшэлжэ байгаа.

Шэнэ үндэһэн хуулида 5 удаа хубилалта оруулаад байна.

Хуули эрхэ зүйн системэнь Германи маягай загбартай.

Засаг захиргаанай хуубари

Заһаха
Газар (орон)
 
Можо (бүһэ)
 
Аймаг (хушуу)
 
Хүн зон
(2012)
Түб Унгар
(Унгарай түб газар)
Түб Унгар
(Унгарай түб можо)
  Будапешт 1,740,041
  Пешт 1,245,048
Дунантуль
(Дунайн саада газар)
Түб Дунантуль
(Дунайн саада
газарай түб можо)
  Фейер 425,581
  Комаром-Эстергом 310,200
  Веспрем 354,565
Хойто Дунантуль
(Дунайн саада
газарай хойто можо)
  Дьёр-Мошон-Шопрон 451,827
  Ваш 256,458
  Зала 285,154
Урда Дунантуль
(Дунайн саада
газарай урда можо)
  Баранья 388,907
  Шомодь 315,850
  Тольна 229,116
Хойто Альфёльд хоёр
(Хойто газар ба
дооро газар)
Хойто Унгар
(Унгарай хойто можо)
  Боршод-Абауй-Земплен 678,261
  Хевеш 305,336
  Ноград 198,933
Хойто Альфёльд
(Хойто дооро газар)
  Хайду-Бихар 538,037
  Яс-Надькун-Сольнок 383,128
  Сабольч-Сатмар-Берег 551,871
Урда Альфёльд
(Урда дооро газар)
  Бач-Кишкун 522,312
  Бекеш 357,740
  Чонград 419,366
3 газар 7 можо 19 аймаг + Будапешт 9,957,731

Зүүлтэ

Заһаха
Европо
 Австри · Азербайджан · Албани · Андорра · Беларусь · Бельги · Болгари · Босни ба Герцеговина · Ватикан · Германи · Греци · Гүржи · Дани · Ирланд · Исланд · Испани · Итали · Казахстан · Кипр · Оросой холбоото улас · Латви · Литва · Лихтенштейн · Люксембург · Мальта · Молдави · Монако · Нидерланд · Норвеги · Нэгэдэһэн Хаанта Улас · Польшо · Португал · Румыни · Сан-Марино · Серби · Словак · Словен · Турк · Унгар · Украина · Финланд · Франци · Хойто Македони · Хорвати · Черногори · Чехи · Швейцари · Швеци · Эстони