Бүгэдэ найрамдаха улас

Бүгэдэ найрамдаха улас гү, али республика (латаар 'res publica', «бүгэдын, найрамдаха үйлэ») түгэс байдалаараа анха МТҮ V—IV зуунай Афиныда тогтоһон болоод түрын зохёон байгуулалтын эртэнэй хэлбэри юм. Res publica гү, али бүгэдэ найрамдаха засагынь дарааха ниитэлиг шэнжэ бүхы иимэ: 

  • түрын тэргүүн болон түрын засаглалай дээдэ байгуулалгануудые арад түмэн тодорхой хугасаагаар һунгана
  • түрын засаглалые эрхэ баригшад өөрын үзэмжэ, хүсэл зоригоор буса арад түмэнэй даалгабари, этигэлээр тэдэнэй хиналта доро хэрэгжүүлнэ; 
  • түрэ хэгээд тэрэнэй тэргүүн хуулида зааһанай ёһoop хуулиин болон арад түмэнэй үмэнэ харюусалга хүлээнэ;