Хүнэй хүгжөөлгын индекс

Хүнэй хүгжөөлгын индекс (ХХИ) гү, али Хүнэй хүгжөөлгын элидхэлсүүр гэдэг хүнэй хүгжөөлгын нюруугаар улас оронуудые дээдэ (англи хэлээр very high), дээгүүр (high), дундажа (medium), доогуур (low) гэжэ зэрэглэхэдэ ашаглагдадаг холимог статистик хэмжэгдэхүүн юм.

World map representing the inequality-adjusted Human Development Index categories (based on 2018 data, published in 2019).[1]
  0.800–1.000 (very high)
  0.700–0.799 (high)
  0.550–0.699 (medium)
  0.350–0.549 (low)
  Data unavailable

ХХИ-ээр дэлхэйн улас оронуудтахи хүнэй амидаралай дундажа наһалалта, бэшэг үзэг тайлагдалта, болбосоролой нюруу, амидаралай хэм хэмжээ зэргээр харисуулжа үнэлдэг болохоор энэнь хүнэй һайн һайхан байдал, хүгжөөлгын тоон хэмжэгдэхүүн болодог. Мүн түүншэлэн ХХИ-е хото, тосхон, можо гэхэ зэргэ орон нютагай нюруунуудта хэмжэдэг.

Хэмжүүр ба тоосоолол

Заһаха

2010 оной 11-р һарын 4-нд хэблэгдэһэн Хүнэй Хүгжөөлгын Тайланда 2010 онһоо эхилэн саашада доорохи гурбан хэмжүүрые хослуулан ниилүүлжэ тоосоолхые мэдэгдэһэн юм.

  • Ута удаан үргэлжэлхэ, элүүр һаруул амидарал: Амидаралай наһалалтын магадлал
  • Мэдэлгын хүртээмжэ: Һуралсаха дундажа жэл, һуралсаха магадалалта жэл
  • Амижаргын хэм хэмжээнэй түлэб: Нэгэ хүндэ оногдохо ҮНО (ХАШ-аар тэгшэдхэһэн).

Зүүлтэ

Заһаха