XX зуун жэл (хоридугаар зуун жэл) — 1901 оной 1 һарын 1-һээ эхилэн 2000 оной 12 сарын 31-ниие дууһатархи зуун жэлтэй тэнсэхэ саг хугасаа. Хоёрдохи мянганда хамаарха һүүлын 1 зуун, 100 жэл эндэ хамаатай.

1900 оной 1 һарын 1-һээ 1999 оной 12 һарын 31-ниие дууһатархи хугасаае XX зуун гэжэ андуурхань элбэг тохеолдодог.

Гол үйлэ ябадал, үзэл һанаа: