Нэгэдэһэн Үндэһэтэнэй Байгуулга

(перенаправлено с «НҮБ»)

Нэгэдэмэл Үндэhэнэй Байгуулга, НҮБУласхоорондын Байгуулга НҮБэй олон уласай хуули, экономикын хүгжэлгэ, аюулгүй байдалай түлөө, олон уласай хоорондын найрамдалай түлөө, олониитэ асуудалнууд харилсаа, арад зоной эдлэл хамгаалха түл хүнэй хамтаржа ажаллаха зорилго байгуулагдаhан юм. Дэлхэйн хоёрдохи дайнай сагта Һитлерые эсэргүү коалицын (гол хабаадагшад) голлохо оролсогуудай НҮБ-эй hуури ба байгууламжа болбосоруулhан байгаа. 1942 ондо январиин 1-дэ Нэгэдэмэл Үндэhэнэй деклараци гарын үсэг зураhан хадаа "Нэгэдэмэл Үндэhэнэй" гэhэн нэрэ анханай түрүүшын удаа гаргаhан юм. Сан-Франциско хотодо 1945 ондо апрель hараhаа июнь hара хүрэтэр хурал ябаха хадаа, үнгэрхэдөө НҮБ-эй дүрим гарын үсэг зураhан байhан, гэхэтэ октябриин 24-дэ албан ёhөөр байжа эхилhэн. Мүнөө үедэ энэ үдэр эхэ НҮБ-эй hайндэр жэл бүри тэмдэглэдэг байгаа. 2001 ондо НҮБ Нобелевскэ преми "?юунэй түлөө?" түлөө абаhан, теэд ганса НҮБ бэшэ НҮБ ба НҮБ-эй Генеральна секретарь Кофи Аннанда Нобелевскэ преми үгэhэн. Баhал 1988 ондо НҮБ-эй сэрэгүүд Нобелевскэ преми абаhан байна.

Нэгэдэмэл Үндэhэнэй Байгуулга

United Nations
Organisation des Nations unies
الأمم المتحدة
Организация Объединённых Наций
Organización de las Naciones Unidas
联合国


Түрын туг Түрын һүлдэ
Ниислэл Штаб-квартира:

Flag of the United States.svg Шэнэ Йорк
Офиснууд:
Flag of Austria.svg Венэ
Flag of Kenya.svg Найроби

Flag of Switzerland.svg Женева
Түрэ засаг Уласхоорондын Байгуулга
 -  Юрэнхы дарга Flag of South Korea.svg Пан Ги Мун
 -  НҮБ-эй Юрэнхы Ассамблейн тойлгологшо Flag of Kenya.svg Джон У. Эш
Түүхэ
 -  26.06.1945 Подписание Устава ООН 
 -  24.10.1945 Вступление Устава в силу 
Интернет домэйн UN.org/ru

НҮБ-эй Юрэнхы АссамблейПравить

Юрэнхы Ассамблей болбол зүбшөөлгэнэй, зүблэлэй ба захиргаанай ажалай гэhэн НҮБ-эй зэбсэг мүн. Юрэнхы Ассамблей хайшан гэхэ уласхоорондын хамтын ажаябадал найрамдалай ба аюулгүй байдал түлөө хараад бүтээмжэгдэдэг байгаа. Тиигээд НҮБ-эй "Аюулгүй байдал" ба "Социальна экономическэ" советнүүдэй хубилдагтай орологшод hунгалдадаг юм. Аюулгүй байдал совеэдэй рекомендацаар Юрэнхы секретаряа табидаг. Аюулгүй байдал совеэд хамта уласхоорондын НҮБ-эй Шүүригай (судай) орологшод hунгалдадаг юм. НҮБ гэжэ байгуулга соёлай, олониитын талаар харилсаан ябуулад зохируулагдадаг байгаа.

ОронуудПравить

 
НҮБынь гишүүн оронууд
Антарктид нь төр, засгийн газаргүй; Баруун Сахарын улас төрийн харьяалал маргаантай; НҮБ одоогоор Тайвань ба Косовогийн газар нутгийг Хитад Улас ба Серби тус тус харьяалагддаг гэж тооцдог.

ХолбооһонПравить

(англи болон бусад хэлээрх НҮБ-тэй холбоотой холбоосууд)