Ниислэл гэдэгэнь улас түрын ойлголтоор тухайн уласын түрэ засаг захиргаатай холбогдоһон гол хотонь юм. Өөрээр хэлбэл түрэ, засагай байгууллагууд уг хотодо бодитоор байрлаха болоод хуулиар уг хотые ниислэл хото хэмээн тогтооһон байдаг.

Хамагай томо ниислэлнууд

Заһаха

Дэлхэйн хамагай томо хотонуудэнь заримдаа уласын ниислэл бэшэ байдаг.: