Урда Америкэ

түби газар

Урда Америкэ — дэлхэйн тибэ. Баруун хахад бүмбэрсэгэй урда талада байдаг газар. Баруун тээһээ Номгон тэнгисэй уһаар угаагдадаг, зүүн талаһаань Атлантик тэнгис эрьеын норгоодог. Баруун-хойто талада нарин газараар Хойто Америкэтай ниилэдэг. Харин, Панамын канал хоёр Америкэнүүдэй хилэ болоод эдээние хахасуулдаг. Урда зүгтэ, Дрейкын хоолой хоёр тэнгисэй уһа ниилүүлдэг, харин Антарктика тибэтэй хахасуулдаг юм.

Холбооһон Заһаха