Хото (самгардяар कोट्टkoṭṭa «бэхилэлтэ») — олон ажаһуугшадтай газар, хүн олоноор хуран сугларжа, барилга байшан согсолоон һуурижаһан томохон хэмжээнэй һуурин газар юм. Хүн зон ехэтэй һуурин газарые юрэнхыдөөнь гасаа, тосхонһоо илган хото гэхэ болобошье захирха, хуули зүйн тусхай эрхэ, түүхэн тохёолдолнуудһаа хамааран хото хэмээгдэжэ болодог.

Улаан Үдэ хото.
Хадамал
Монгол үзэгээр
буряад кирилл. Хото
монгол кирилл. Хот

Хотын ажаһуугшад хүдөөажахын ажал хэдэггүй. Хото гээшэ олон үндэр шабар болон шулуун барилгатай байха ёһотой. Ажаһуугшадынь худалдаа найманай, уран дархашанай, эрдэм ухаанай, сэрэгшэдэй, гүрэнэй албанай болон бусад ажал хүдэлмэри хэдэг юм.

Холбооһон

Заһаха