Самгарди хэлэн (самгардяар संस्कृता वाक्, samskrtā, "сайтар найруулсан хэл"[1]), мүн санскрит хэлэн - Энэдхэг-Европын хэлнэй изагуурай Энэдхэг хэлэнэй бүлэгтэ багтаха хэлэн болон мүхэһэн хэлэнүүдэй тоондо ородог юм. Энэдхэгэй эртын удха зохёолой хэлэн болоод мүн шажанай ном судар зэргэнь санскрит хэлээр бэшэгдэһэн бэлэй. Энэдхэгэй ехэнхи хэлэнүүдынь санскрит хэлэн дээрэ һуурилан, түүхын үйлэ ябасада олон үндэһэтэнэй хэлэнүүдые бии болгоһон, нүлөөһэн байна.

Зүүлтэ

Заһаха
  1. О.Сүхбаатар Монгол хэлний харь үгйн толь. Улаанбаатар (1997)