Бэхилэлтэ (ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ) — өөрынгөө сэрэгтэ хүнгэн ба дайсанда хүндэ болгохо зорилготойгоор тус нютагые бүхэжүүлхэ барилга юм.[1]Хэрэм, форт, хото, шэбээ, самхаг гэхэ мэтэ сэрэгэй олон барилгануудые бэхилэлтэ гэжэ нэрлэдэг.

Бауртанге одон бэхилэлтэ, Гронинген можо, Нидерланд

Зүүлтэ Заһаха

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 106.