Жэл гэдэгынь Дэлхэйн бүмбэрсэг Нараниие нэгэ удаа бүхэлеэр тойрохо хугасаае хэлэдэг юм. Энэ Юлиан жэлээр бол 365.25 хоног байдаг. Энэ адляар өөр алишье гарагай жэлые тодорхойлжо болоно: жэшээнь, «Һагбын жэл» гэбэл Һагба гараг Нараниие нэгэ удаа тойрохо хугасаае хэлэнэ.

Хадамал
Монгол үзэгээр Jil.PNG
буряад кирилл. жэл
монгол кирилл. жил
хальмаг кирилл. җил