Колониализм гээшэ алибаа улас орон эдэй засагай ноёрхолой түлөө ондоо арад түмэниие, газар нютагые эзэмдэжэ мүлжэхэ уласай түрын бодолго юм. Колонизировалдаг улас орон колонизировалһан газар нютагһаа олзо гаргажа абамаар байна. Энэ үйлэ ябасада колонизаторнууд өөрынгөө шажан мүргэлые, эдэй засагай хэб маягые, технологиие дэлгэрүүлжэ һуулгаба. Тэрэнэй гадна, тус системые зүбтүүлхэ үзэл сурталые баһал колониализм гэнэ.

Василий Иванович Суриков, «Ермак Тимофеевич Сибириие эзэлжэ абана». Хоосто, тоhон шэрэ

Колониализм эртын грек, римэйхидэй, арабай үедэ байһаншье һаа, юрэнхыдөө колониализмын үе европынхид 1492 ондо Америкые нээһэнһээ дэлхэйн хоёрдугаар дайн хүрэтэр үнгэрөө һэн. Колониалис үзэл суртал ба практика хүгжэжэ империализмын һуурида оробо.

Зүүлтэ

Заһаха