Наран (тэмдэг: ☉; Латин: Sol) —нь наранай аймагай түб одон болоод наранай аймагай ниитэ массын 99.86%-е эзэлнэ. Наранһаа ерэхэ энергиинь дэлхэй дээрэхи бүхы амиды бодосые тэтгэхэ ба фотосинтез болон дэлхэйн саг уларил, уурал амисхалда голлохо үүргэбшэ гүйсэдхэнэ.

Наран
Наран

Наранай ниитэ массын 74%, эзэлхүүнэй 92%-е уһантүрэгшэ, харин ниитэ массын 25%, эзэлхүүнэй 7%-ые гели бүрдүүлнэ. Наранай гадаргуугай температура ойролсоогоор 5,500 K (5,315 0C). Нараниинь сагаан одон болон наһыень 4.57 тэрбум жэл гэжэ тоосожо байна.

Нараниинь Тэнгэриин зүйдэл галактикын түбһээ ойролсоогоор 26,000 гэрэлэй жэлэй зайда оршохо ба 217 км/сек хурдатайгаар тойрон эргэнэ.

Наранай аймаг
НаранҺагбаБаасанҺараДэлхэйФобос ба ДеймосМягмарЦерераБага гарагай бүһэПүрбэ (гараг)Пүрбын дахуулнуудБямбаБямбын дахуулнуудТэнгэриин ванТэнгэриин вангай дахуулнуудДалайн вангай дахуулнуудДалайн ванДэлхэйн вангай дахуулнуудДэлхэйн ванХаумеагийн дахуулнуудХаумеаМакемакеКюперийн бүһэДисномиаЭридаСарнисан дискОортын үүлSolar System XXX.png
Наран · Һагба · Баасан · Дэлхэй · Мягмар · Церера · Пүрбэ · Бямба · Тэнгэриин ван · Далайн ван · Дэлхэйн ван · Хаумеа · Макемаке · Эрида