Хурдан (Франци: vitesse үгэһээ тэмдэглэнэ) — нэгэжэ хугасаанда бэеын шэлжэлтээр тодорхойлогдохо хэмжэгдэхүүные хүдэлөөнэй хурдан гэнэ.

Хурдан

Нэгэжэ хугасаанда бэеын шэлжэлтээр тодорхойлогдохо хэмжэгдэхүүные хүдэлөөнэй хурдан гэнэ
Тэмдэг
СИ м/с
Томьёо

Траекториин үдүүхэн хэһэгтэ харгалзуулан тодорхойлоһон хурдые хоромхон (эгшэн зуурын) хурдан , харисангы ехэ хэһэгтэ харгалзуулан тодорхойлһон хурдые дундажа хурдан гэжэ тус тус нэрэлнэ. Ниитэ ябаһан замые зарсуулһан бүхы хугасаанда харисуулан дундажа хурдые скаляр хэмжэгдэхүүнээр тодорхойлно.

Нэгэжэ хугасаан дахи хурданай өөршэлэлтэгөөр торхойлогдохо физикын хэмжэгдэхүүные хурдадхал гэнэ. Хурдадхалые -үзэгээр тэмдэглэдэг.

Хурдадхалые траекториин ямар хэһэгтэ харгалзуулан тодорхойлһоноор мүн хоромхон ба дундажа хурдадхал гэжэ ангилна.

Мүн үзэхэ Заһаха