Хурдадхал гэжэ нэгэжэ хугасаанай турша дахи хурданай өөршэлэлтын хэмжээ юм. Жэгдэ бэшэ хүдэлөөнэй хурданиинь хугасаанай агшан бүридэ өөр өөр байха болоод энэ өөршэлэлтын хэмжээ болон шэглэлые тодорхойлогшонь хурдадхал юм. Хурданиинь вектор хэмжэгдэхүүн тула хоёр янзаар өөршэлэгдэхэ боломжотой: хэмжээгээр болон шэглэлээр. Нэгэ талаһаа хурдадхалынь тухайн зүйлэй хурдадха гү, али удаашарха хурдан бол нүгөө талаһаа шэглэлэйхинь өөршэлэгдэхэ хурдан юм. СИ системэ дахи нэгэжэнь м/с²

Хурдадхал
Gravity gravita grave.gif
Сүлөөтэ уналтын хурдадхал
Тэмдэг
СИ м/с2, м·с-2, м с-2
Томьёо

Хурданые , хугасаае гэбэл хурдадхал :

Һунгадаг механикын онолоор, бэеын хурдадхалынь түүндэ үйлэшэлхэ ниитэ хүсэтэй шууд пропорциональ хамааралтай (Ньютоной хоёрдугаар хуули):

ХолбооһонПравить