Дэлхэйн элүүр мэндын байгуулга

Дэлхэйн элүүр мэндын байгуулга (ДЭМБ, англяар World Health Organization) хадаа олон уласай элүүр мэндын асуудал, дэлхэйн хүн зоной элүүр мэндые хамгаалахада үйлэ ажаллалгаяа шэглүүлдэг Нэгэдэһэн Үндэһэтэнэй Байгуулгын тусхай һалбари байгуулга. Дэлхэйн элүүр мэндын байгуулга 1948 оной 4 һарын 7 байгуулагдаһан.[1] Швейцари уласай Женевэ хото түблэрэн үйлэ ажаллалгаяа ябуулдаг. 194 гэшүүн орониие эгнээндээ нэгэдхэһэн.

ДЭМБ-ын гадна НҮБ-ын тусхай бүлгэмдэ ЮНЕСКО (НҮБ-ын болбосорол, эрдэм ухаанай ба соёлой байгуулга), Уласхоорондын хүдэлмэриин байгуулга (УХБ), ЮНИСЕФ (НҮБ-ын хүүгэдэй сан) ороно.

Дэлхэйн элүүр мэндын байгуулга байгуулагдаһан сагһаа һалхин сэсэгые бүримүhэн усадхаха үйлэ ябасада шухала үүргэ гүйсэдхэбэ. Мүнөө үедэ түрүүлдэг шэглэлнүүд хадаа халдабарита үбшэнүүд, тухайлбал ХДХВ/ДОХ, Эбола, хумхаа, туберкулёз гэхэ мэтэ; бэлгын элүүр мэндэ, хүгжэл, хүгшэрэлгэ зэргэ халдабарита буса үбшэнүүдэй нүлөө бууруулха; хоол тэжээл, хүнһэнэй аюулгүй байдал, элүүр хооллолто; хүдэлмэриин элүүр мэндэ; наркотигые хэрэглэл гэхэ мэтэ асуудал мүн.

ЗүүлтэПравить