Нэгэдэмэл Үндэһэтэнэй Эмхи зургаан

(Нэгэдэһэн Үндэһэтэнэй Байгуулга-һээ шэлжэн эльгээгдэбэ)

Нэгэдэмэл Үндэhэтэнэй Эмхи Зургаан, НҮЭЗУласхоорондын Байгуулга НҮБэй олон уласай хуули, экономикын хүгжэлгэ, аюулгүй байдалай түлөө, олон уласай хоорондын найрамдалай түлөө, олониитэ асуудалнууд харилсаа, арад зоной эдлэл хамгаалха түл хүнэй хамтаржа ажаллаха зорилго байгуулагдаhан юм. Дэлхэйн хоёрдохи дайнай сагта Һитлерые эсэргүү коалицын (гол хабаадагшад) голлохо оролсогуудай НҮБ-эй hуури ба байгууламжа болбосоруулhан байгаа. 1942 ондо январиин 1-дэ Нэгэдэмэл Үндэhэнэй деклараци гарын үсэг зураhан хадаа "Нэгэдэмэл Үндэhэнэй" гэhэн нэрэ анханай түрүүшын удаа гаргаhан юм. Сан-Франциско хотодо 1945 ондо апрель hараhаа июнь hара хүрэтэр хурал ябаха хадаа, үнгэрхэдөө НҮБ-эй дүрим гарын үсэг зураhан байhан, гэхэтэ октябриин 24-дэ албан ёhөөр байжа эхилhэн. Мүнөө үедэ энэ үдэр эхэ НҮБ-эй hайндэр жэл бүри тэмдэглэдэг байгаа. 2001 ондо НҮБ Нобелевскэ преми "?юунэй түлөө?" түлөө абаhан, теэд ганса НҮБ бэшэ НҮБ ба НҮБ-эй Генеральна секретарь Кофи Аннанда Нобелевскэ преми үгэhэн. Баhал 1988 ондо НҮБ-эй сэрэгүүд Нобелевскэ преми абаhан байна.

Нэгэдэмэл Үндэhэтэнэй Эмхи Зургаан

United Nations
Organisation des Nations unies
الأمم المتحدة
Организация Объединённых Наций
Organización de las Naciones Unidas
联合国


Түрын туг Түрын һүлдэ
Нэгэдэмэл Үндэһэтэнэй Эмхи зургаан һуури байра
Ниислэл Штаб-квартира:

Шэнэ Йорк
Офиснууд:
Венэ
Найроби

Женева
Түрэ засаг Уласхоорондын эмхи
 -  Юрэнхы дарга Пан Ги Мун
 -  НҮЭЗ-эй Юрэнхы Ассамблейн тойлгологшо Джон У. Эш
Түүхэ
 -  26.06.1945 Подписание Устава ООН 
 -  24.10.1945 Вступление Устава в силу 
Интернет домэйн UN.org/ru

НҮЭЗ-эй Юрэнхы Ассамблей Заһаха

Юрэнхы Ассамблей болбол зүбшөөлгэнэй, зүблэлэй ба захиргаанай ажалай гэhэн НҮБ-эй зэбсэг мүн. Юрэнхы Ассамблей хайшан гэхэ уласхоорондын хамтын ажаябадал найрамдалай ба аюулгүй байдал түлөө хараад бүтээмжэгдэдэг байгаа. Тиигээд НҮЭЗ-эй "Аюулгүй байдал" ба "Олониитын экономикын" советнүүдэй хубилдагтай орологшод hунгалдадаг юм. Аюулгүй байдал зүблэлэй рекомендацигаар Юрэнхы бэшээшээ (секретаряа) табидаг. Аюулгүй байдал зүблэл хамта уласхоорондын НҮЭЗ-эй Сүүдэй орологшод hунгалдадаг юм. НҮЭЗ гэжэ эмхи зургаан соёлой, олониитын талаар харилсаан ябуулаад зохируулагдадаг байгаа.

Оронууд Заһаха

 
НҮБынь гишүүн оронууд
Антарктид нь төр, засгийн газаргүй; Баруун Сахарын улас төрийн харьяалал маргаантай; НҮБ одоогоор Тайвань ба Косовогийн газар нутгийг Хитад Улас ба Серби тус тус харьяалагддаг гэж тооцдог.

Холбооһон Заһаха

(англи болон бусад хэлээрх НҮБ-тэй холбоотой холбоосууд)