Буряад хубсаһа үмдэжэ эхэнэр эрэ хүн хоёр (дэгэл, тэрлиг, бүһэ, малгай). XX зуунай эхин.

Хубсаһан (ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ) — хүнэй бэедээ үмдэжэ хэрэглэхэ нэхэмэл эдэй юрэнхы нэрэ. Хажуугархи оршоной юумэн үзэгдэл (бороо, шороо, гал, хүйтэн г.м), хорхой шумуул, хорото бодос гээд олон байнгын хүсэн зүйлһөө хүн өөрынгөө бэе, эрүүл мэндэеэ хамгаалхын тулада "нүмэрдэг" байгаалиин болон зохёомол эд нэхэмэл болон шэрэһэн зүйлые юрэнхыдэнь нэрлэнэ. Энэһээ гадна хубсаһан олон түрэлэй бодос, холисын нүлөөгөөр гоо зүйн хэрэгсээ шаардалга хангахын сасуу ниигэмэй соёл, зан заншал, түүхые элидхэһээр мүнөөдэрэй түбшэндэ ерээ. Сор үһэн, элдэб шэмэглэлээр шэмэглэхэнь олон даа.

Хубсаһанай юрэнхы ангилалынь эрэгтэй, эмэгтэй хүнэй гэжэ ангилагдана.

Ажа холбогдол Заһаха

 
Хубсаһанай түүхэй эдые элидхэһэн зурагта тэмдэглэл:
а) Нооһон эдлэл
б) Байгаалиин гаралтай нэхэмэл материал болон нэйлиг гү, али нэхээһэгүй эдлэл
в) Арһан
г) Арһан үнгэлгөөтэй
д) Бусад түрэлэй материал
  • Халуун хүйтэн байгаалиин бусад нүлөөлэлһөө хамгаалха
  • Нюсэгэн бэеэ далдалха
  • Гоё һайхан, саашалаад хубсаһанай шэнги хандалга
  • Эрүүл ахы, арюун сэбэрые сахиха
  • Ажал мэргэжэлэй зорюулалтаар ашаглаха
  • Түүхын үб соёл, садиг түүхые ерээдүй хойшо үедээ үблүүлхэ

Мүн үзэхэ Заһаха

Зүүлтэ Заһаха

Холбооһон Заһаха

Музей