Махабад (самгардяар महाभूत, mahābhūta — «хэрзэгы бэе») гү, али организм (ородһоо латаар 'organismus') — онсолиг шэнжэ шанартай амиды бэе юм.

Махабад нэгэ эстэй эсбэл хүндэ тохёолдолдо шэнги олон ехэ наяд эсүүдһээнь бүригдэһэн мэргэшэһэн эд, эрхэтэн бүлэглэжэ олон эстэй байж болно. Олон эстэй нэгэһээ үлүү олон эсэй дээрэ хэһэн алибаа махабад тайлбарилха болоно. Махабадынь прокариот эсбэл эукариот али нэгэ байжа болоно.