Арһан (ᠠᠷᠠᠰᠤ) — амиды амитанай бэеын бүрхөөлтэ юм. Арһаниинь илангаяа һээр нюргатан амитанда хамагай ехэ хамаатай болоод далайн дун, үетэ хүлтэн амитад зэргэнь арһанһаа хатуу бүрхөөлтэй байдаг. Хүхэтэн амитадта арһаниинь хэмжээгээрээ эгээн томо эрхэтэн гэгдэхэ ба балсан, яһан, шүрбэһэн, досоохи эрхэтэнүүдые гадна нүлөөлэлһөө хамгаалха олон дабхараа бүхы хальһанһаа бүридэдэг.

Хүнэй арһан

Зүүлтэ

Заһаха