Биологи (Грек: βιολογία), мүн амин шудалаламин шудалха шэнжэлхэ ухаан юм. Грекээр биос (βιος) (амиды) ба логос (λογος) (шудалха), гэһэн үгэнүүдһөө гаралтай. Шудалха зүйл, амиды амидаралые танин мэдэхын тулада шудалдаг болобошье зарим амигүй (амитай ба амигүй зүйлэй хоорондохо) зүйлыешье баһа шудалдаг (вирус, вироид, прион), ба юрэнь биологиин шудалха шудалагдахууные яг тухайлан тодорхойлон зааглаха боломжогүй юм.

Энэ шэнжэлхэ ухааниинь олон һалбари ухааные багтаадаг :

Yндэһэн һалбари Жэшээ Һалбари
молекула молекулын биологи : уураг, ДНХ органик хими, биохими, молекулын биологи
бэшэл эс (органит) эсэй биологи, цитологи
(эс , амиды организм нэгэ эстэн микробиологи
эрхэтэн, эд физиологи, гистологи
томо бэетэн амиды организм, бодигал организмын биологи, анатоми
хүн зон зүй ухаанта хүн хүн зоной биологи, хүн зон генетикэ
тусхай зүйл зүйл...
дэд-тусхай зүйл популяци, экосистемэ экологи, филогени