Эхэнэр эсэбэл эмэ хүн, богонёор эмэ гэдэгынь наһанда хүрэһэн эмэ хүйстэ ухаанта хүные хэлэнэ. Наһанда хүрээгүйень басаган (эмэгтэй үхибүүн) гү, али гэнэ. Эмэгтэй хүниие наһанай байдалһаа хамааруулан охин, хүүхэн, эмгэн зэрэгээр нэрэлдэг.

Эхэнэр