Бэлгын системэ

Бэлгын системэ (латаар 'Systema genitalis') буюу нүхэн үрэжэхын системэ (латаар 'Systema reproductionis') — олон эстэй махабадуудай (амитад, ургамал, мөөгэ, гэхэ мэтэ) бэлгын үрэжэхэ үүргэтэй эрхэтэнүүдэй системэ.

refer to caption refer to caption refer to caption
Хүниин эрэ бэлгын системын тобшо зураг

Бэлгын системэ хоёр дүрсэ байдаг:

  • хос бэлгэтэй (гермафродитизм) системэ — эрэ ба эмэ бэлгын эрхтэнтэй амиды бэе махабадай бэлгын системэ. Гермафродит зүйлдэ (дун хорхой, хорхой гэхэ мэтэ) түгээмэл шэнжэ шанар.
  • һаланги бэлгэтэй (разделнопольно) системэ — эрэ ба эмэ бэлгын эрхэтэнэй али нэгые агуулжа, тухайн түрэлэй бэлгын эсые болбосоруулдаг бэе махабадай бэлгын системэ. Энэ системэ хоёр түрэлтэй боложо байна: