Һархяаг

(Мөөгэ-һээ шэлжэн эльгээгдэбэ)

Һархяаг гү, али мөөгэ (лата: Fungi) — амитад болон ургамалай шэнжые нэгэдхэдэг амидаралай нэгэ аймаг.

Һархяагай аймаг (Fungi)
Зурагай зүүн, дээдэ талаһаа: Хорото мөөгэ, сүүмхэтэй мөөгэ, аспергилл, хитридиомицет, буритай хилээмэн.
Зурагай зүүн, дээдэ талаһаа: Хорото мөөгэ, сүүмхэтэй мөөгэ, аспергилл, хитридиомицет, буритай хилээмэн.
Биологиин классификаци
Һалбари: Эукариот
Аймаг: Һархяаг
(Бартлинг, 1830)