Үндэр гэгээн долоодугаар Далай Лама Галсан Жамсо (түбэдөөр བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་, 1708-1757) 1708 ондо Кхамай Литэндэ мэндэлбэ. 8 наһатайдаа хиитдэ һуужа, 9 наһатайдаа Гүмбүм хиидтэ залагдаһан байна. 1719 ондо тэрэниие үмэнэхи Далай Ламые жанажа халаһаниинь үнэн гэжэ Далай Ламада үргэмжэлхэд 12 наһатай байгаа. 1720 ондо Бодала ордондо залагдажа, V Баншан Богдодо шаби орожо гэсэлэй санбаар, хорин наһатайдаа гэлэнгэй санбаар абаа. Энэ үедэ Түбэдэй изагууртануудай дунда эрхэ мэдэл булаасалдаһан тэмсэл гаража шэрүүн болоһоноор барахагүй үргэлжэ үймээн самуунтай байха болобо. Манзын хаан энэ ябадалые улам дэбэргэжэ байһан болоод Зүүнгарын монголшууд эсэргүүсн тэмсэжэ магадгүй ушар Далай Ламые хэһэг зуур Лхасаһаа шэлжүүлэн Зүүнгар, Манза хоёр найрамдалай хэрээ байгуулһанай дараа сая Лхасада бусаажа ерүүлбэ. 1751 ондо Манзын захиргаа Түбэдэй талаар шэнэ хуули гаргажа, Юрэнхы сайдай албан тушаалые буулгажа, Манзаһаа Түбэдые шууд ударидаха засаг байгуулжа, монголшуудтай харилсаа тогтоохые хатуу хориглоһоной дараа Далай Ламада засагай эрхые үгэбэ. VII Далай Лама 1757 ондо табин наһандаа таалал түгэсэбэ.

Галсан Жамсо
Долоодугаар Далай Лама
Засаглал 1720–1757
Үмэнэхэ дүрэ Цаньян Жамсо
Хойто дүрэ Жамбал Жамсо
Түбэд བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་
Вайли bskal bzang rgya mtsho
Галиг
(БНХАУ)
Gaisang Gyaco
Хитад 格桑嘉措
Түрэһэн үдэр 1708
Литэн, Кхам, Түбэд
Наһа нүгшэһэн 1757 (49 наһатай)
Түбэд