Үндэр гэгээн зургаадугаар Далай Лама Цаньян Жамсо (түбэдөөр ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་, 1683-1706) Урда Түбэдэй Лахгилсүмэ гэдэг газар 1683 ондо мэндэлбэ. Түрүүшын Далай лама наһа бараһанай дараа Юрэнхы сайд Санжаа Жамсо тэрэниие уридын Далай ламын дүрэ хэмээн танижа, маша нюусаар ордондо абшаран болбосорол олгобо. Харин олон ниитэдэ 1696 ондо сая V Далай Лама наһа бараһаниинь ил болоһоноор Цаньян Жамсые 1697 ондо 14 наһатайдань Лхасын Бодалада албан ёһоор залажа баталба. Цаньян Жамсонь ирагуу найраг бэшэдэг, эхэнэр абаһан, архи дараһанһаа татгалзадаггүй байһанаараа бусад Далай Ламанарһаа илгардаг болоод Бодалын дотоодо ордонһоо гадна Лхаса хотодо наргижа сэнгэдэг байһан гэдэг. Цаньян Жамсо лама 24 наһатайдаа наһа бараһан гэхэ болобошье 1746 он хүрэтэр Монгол нютагта амидаржа байһан гэхэнь бии. Тэрэниие худалаа наһа баруулхад 1707 ондо Манжанарай хадхаасаар Түбэдэй Лхасын хаан Еше Жамсо гэгшые VI Далай лама гэжэ үргэмжэлһэн болобошье Түбэдэй хара, шара арад түмэн хуурамжа гэжэ үл хэрэгсэжэ байба.

Цаньян Жамсо
Зургаадугаар Далай Лама
Засаглал 1697–1706
Үмэнэхэ дүрэ Агван Лубсан Жамсо
Хойто дүрэ Галсан Жамсо
Түбэд ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་
Вайли tshangs dbyangs rgya mtsho
Галиг
(БНХАУ)
Cangyang Gyaco
Хитад 倉央嘉措
Түрэһэн үдэр 1683 оной 3 һарын 1
Табан, Түбэд (Энэдхэг)
Наһа нүгшэһэн 1706 оной 11 һарын 15
Хүхэ-Нуур