Гэсэл (ᠭᠡᠴᠡᠯ < түбэдөөр དགེ་ཚུལ་ — «буянай ёһото»; самгардяар श्रामणेर) — Буддын шажанай ёһоной нэгэ зүйл санбаартан. Буянай ёһые сахихын тулада багшын үмэнэ абаһан хоёрдохи амлалта, һахилай нэрэ. Муласарвастивадин винайн эндэ долоон наһанһаа дээшэ хорин наһанһаа доошо хүбүүн арбан зүйл һахил абажа тойн болохые хэлэнэ.[1]

Тайландтахи гэсэлүүд

Ном зохёол Заһаха

Зүүлтэ Заһаха

  1. О.Сүхбаатар Монгол хэлний харь үгйн толь. Улаанбаатар (1997)