Хабаансхын аймаг

Хабаансхын аймаг (ородоор Кабанский райо́н) — Буряад Уласай аймаг. Аймагай дэбисхэр Байгал далайн Урдын ба Зүүн урдын эрьеэр газар эзэллэнэ. Далайн эрьеын утань 218 км.

Location Of Kabansky District (Buryatia).svg

Кабанскын аймаг – Буряад Уласай эгээл ехэ аймагуудай нэгэниинь болоно. Газарынь 13470 дүрбэлжэн модон болоно. Аймагтамнай 62 hуурин, тэдэнэй тоодо Бабушкин хото, Селенгинск, Танхой, Хаамин, аймагай түб – Хабаан тосхон. Эзэлдэг талмай – 13 470 дүрб. км., ажаhуугшадай тоо 65, 6 мянган болоно.

Аймагайнгаа эгээл ехэ баялиг – Байгал далай болоно. Эд засагай талаар, аймагта загаһа барилга болон туризм хүгжөөһэн байна.

Кабанскын аймагта 4 буряад нютагууд: Корсаково, Ранжурово, Дулаан, Хандала.

ХотонуудПравить

ҺууринуудПравить

АжаглалатаПравить


ХолбооһонПравить