Һүйдхэхэ ажал ябуулга

Һүйдхэхэ ажал ябуулга (Орос: подрывная деятельность) — гадна ороной армиин агентнууд ба тагнуулшадай дайсанай хүсэ шадал муудуулха тула арадань (ара талада) шухала шухала сэрэгэй ба үйлэдбэриин газарнуудые галдажа, тэһэлжэ, сэрэгэйшье үедэ, энхэ тайбанай сагай үедэ зоной байдал һамууруулха ябадал, ондоо гүрэнэй хэрэгтэ оролсохо нюуса хэлбэри. Һүйдхэхэ ажал ябуулгын олон янзын арга бии: улас түрын ударидалгые алахын тула алууршад, тагнуулшан ба диверсантнуудые эльгээхэ, диверси, саботаж, путч, түрын эрьелтэ г. м. эмхидхэнэ.[1]

Зүүлтэ Заһаха

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 46-47.