Һамар (ᠰᠠᠮᠤᠷ) юрэнхыдөө эдимэл голтой, хатуу хальһатай зарим ургамалай (ехэбшэлэн модон, шугы) жэмэс юм[1].

Хальһатай, хальһагүй солонгос нарһанай һамарнууд

Хараса арад ботаникын үнэн һамар бэшэ олон үрые мэтэ хамаагүйгөөр хоолой һамар гэдэг. Алибаа хальһанай дотор оложо, томо, тоһолиг, эдимэл үрыень түгээмэл һамар гэжэ нэрлэдэг.

ЗүүлтэПравить

  1. Ожегов С. И. Словарь русского языка. — 8-е изд., стереотип. — Загбар:М: Сов. энциклопедия, 1970. — С. 447.