Хараса арад ботаникын үнэн һамар бэшэ олон үрые мэтэ хамаагүйгөөр хоолой һамар гэдэг. Алибаа хальһанай дотор оложо, томо, тоһолиг, эдимэл үрыень түгээмэл һамар гэжэ нэрлэдэг.

Хальһатай, хальһагүй солонгос нарһанай һамарнууд

Һамар (ᠰᠠᠮᠤᠷ) юрэнхыдөө эдимэл голтой, хатуу хальһатай зарим ургамалай (ехэбшэлэн модон, шугы) жэмэс юм[1].

ЗүүлтэПравить

  1. Ожегов С. И. Словарь русского языка. — 8-е изд., стереотип. — Загбар:М: Сов. энциклопедия, 1970. — С. 447.