Жэмэсургамалай эдижэ болохо амталиг үрын алим анар мэтэ томохон, зүйл маша олон; үрэ ба шэхэр амталигай зүйлээр болбосоруулһан зүйл юм. Өөрөөр хэлэбэл, жэмэс гэдэгынь сэсэгтэ ургамалай сэсэгэй тодорхой эдһээ бии болдог зүйл юм. Жэмэсынь олон ургамалай хубида үрэ тарааха үүргэтэй байдаг. Мүн олон түрэлэй ургамалай үрэ жэмэсые хүн, амитад хүнэһэндэ хэрэглэжэ, үрыень тараангаа калори оложо абадаг симбиоз харилсаатай байдаг[1].

Хододоо болодог хэрэглээдэ жэмэс гэбэл алим, жүржэ, уһан үзэм, гүлзөөргэнэ, гадил зэргэ ургамалай түүхэй байдалаараа эдижэ болохо үрые ойлгоно[2].

Жэмэсые бүтэсээрынь үрэтэ жэмэс, яһата жэмэс, жэмэсгэнэ гэжэ ангилна. хүнэһэнэй ногоо, һамар, үрэ таряанай ургамалһаа илгаатай.

ЖэмэсПравить

  1. Lewis, Robert A. (January 1, 2002). CRC Dictionary of Agricultural Sciences. CRC Press. ISBN 0-8493-2327-4. 
  2. Mauseth, James D. (April 1, 2003). Botany: An Introduction to Plant Biology. Jones and Bartlett, 271–272. ISBN 0-7637-2134-4.