Элүүрые хамгаалга

Элүүрые хамгаалга гээшэ элүүр мэндые хадагалхын ба һайжаруулхын тулада ниигэмэй, эдэй засагай ба анагааха арга хэмжээнэй системэ юм. Элүүр мэндын туһаламжын үйлэшэлгын гол хэлбэринүүд: хубиин хэлтэсэй эмшэн, засагай газарай эмшэн ба даадхал. Эдэй засаг хүгжөөһэн оронуудта даадхалай эмнэлгэ элүүр мэндын туһаламжа үйлэшэлгээнэй зардалые бүрин гү, али хэһэгшэлэн нүхэн олгобори үгэдэг албан журамай ниигэмэй даадхалай системэ дээрэ һуурилна.

Түргэн туһаламжын тэргэ, Харьков.