Хүшэл — гэжэ металлаар халагдаха шадабаритай уһантүрэгшын атом ба хүшэлэй үлэгдэлһөө тогтоһон ниилэмэл бодос; лакмус гэдэг хүхэ үнгын саарһые хэбэл улаан болгодог химиин нэгэдэл.

Хүшэлые найралгаарынь хүшэлтүрэгшэтэй ба хүшэлтүрэгшэгүй, уһантүрэгшын атомой тоогоорынь 1,2,3 атомтой хүшэл гэжэ ангилдаг.

Физикын шэнжэПравить

Ехэнхи хүшэлнүүд шэнгэн түлэбтэй, үсөөхэн хүшэлнүүд хатуу түлэбтэй. Жэшээнь H2SiO3, H3BO3 хүшэлэй нягтань уһаһаа ехэ байдаг ушарһаа уһатай дурын харисаагаар холилдодог, уһада һайн хайладаг, ОоС-тэ хүлдэдэг. Ехэнхинь үнгэгүй, H2CrO4 — шара, HМnO4 — хүрэн ягаан үнгэтэй.

ЗүүлтэПравить