Шэнгэн гү, али шэнгэн түлэббодосой нэгэн түлэб. Шэнгэниинь, шүргэхэ (хүрэхэ) механика үйлэшэлэлэй нүлөөгөөр, хэлбэригээ ямаршье хизгаарлалтагүйгээр өөршэлдэг ба энэ үедэ эзлэхүүн бараг тогтомол байдаг. Энэнь шэнгэн түлэбэй бусад түлэбһөө илгагдаха үндэһэн шэнжэ шанарынь юм. Ехэбшэлэн шэнгэн түлэбые хии ба хатуу түлэбүүдые хоорондохо түлэб гэжэ үзэдэг.

Уһанай дуhалай байгуулга

Зүүлтэ

Заһаха
  • Шинжлэх ухаан, техникийн үг хэллэгийн тайлбар толь, Даянбүүвэй. 2012 он.