УһанH20 гэһэн химиин томьёогоор элэрхылэгдэхэ, уһантүрэгшэ, хүшэлтүрэгшын нэгэдэл бодос юм. Юрөөдын нүхэсэлдэ үнгэ, үнэргүй. Бага зэрэг хүхэ ногоон туяа бүхы тунгалаг, шэнгэн түлэбтэй. Харин цельсиин 0 хэмдэ хатуу (мүльһэн), 100 хэмдэ хиин (уурал) түлэбтэ ороно. Дэлхэй дээрхэ амиды организмуудын амидаралда шухал үүрэгтэй. Хүнэй бэеын ехэнхэ хэһэгые уһан бүрдүүлдэг. Амидаралые тэтгэгшэ рашаан булаг, чандамани эрдэни.

Хадамал
Монгол үзэгээр Usu mongol.png
буряад кирилл. уhан
монгол кирилл. ус
хальмаг кирилл. усн
Уһанай гурбан түлэб: шэнгэн, хатуу (мүльһэн), хии (агаар дахи).

ХолбооһонПравить