Хиин түлэб, мүн баһа газ (Грек: χάος — хаос гү, али эмхэ замбараагүй) — бодосой нэгэн түлэб. Хиин түлэбэй бүридүүлэгшэ хэһэгүүдынь (молекула, атом, ион) хоорондоо маша сул холбоотой ба ехэ хүдэлөөнтэй байдаг. Хиин хэһэгүүд бараг сүлөөтэй, эмхэ замбараагүй хүдэлжэ байдаг. Эдэгээр хэһэгүүд иимэ хүдэлхэ үедээ хоорондоо мүргэлдэжэ, энэ үедэ тэдэнэй хүдэлөөнэй шэнжэ шанар эрэс өөршэлэгдэнэ.

Инерт хиин гэрэлгэ

Тогтобортой шэнгэн эсэбэл хатуу бэеын түлэбые агуулдаг бодосуудай хубида тэдэгээрэй хиин түлэбые уурал гэжэ нэрлэдэг.

Шэнгэнтэй нэгэн адли хиинь урдадаг ба деформациие эсэргүүсэдэг. Шэнгэнһээ илгаатайнь хиинь сүлөөтэ гадаргууе, тодорхой эзлэхүүные үүдхэдэггүй ба боломжотой бүхы эзлэхүүные дүүргэхые хэшээдэг.

Хиин түлэбынь огторгойдо хамагай үргэн тархаһан (одон хоорондын бодос, огторгойн тоосонсор, одон, гарагуудай агаар мандал, г.м.) түлэб. Хиинүүдынь химиин янза бүриин шэнжэ шанар агуулдаг. Жэшээнь: инерт хииһээ тэһэржэ дэлбэридэг маша эдибхэтэй хии хүрэтэр.

Зүүлтэ

Заһаха
  • Шинжлэх ухаан, техникийн үг хэллэгийн тайлбар толь, Даянбүүвэй. 2012 он.