Тэнгис (ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ) — дэлхэйн далайһаа эхэ газараар юмуу уһан доорохи үндэрлигөөр тусгаарлагдаһан уһан, саг уларилай горимоор илгагддаг ехэ уһан. Тэнгис гэдэгынь эхэ газарай ойролсоохо далайн уһанай томохон согсо хэһэгые хэлэдэг. Далай, тэнгисэй уһаниинь дабһатай байдаг ушар эхэ газарай томохон дабһатай нуурнуудые мүн тэнгис гэжэ нэрлэжэ ерэһэн уламжалалтай.

A wave dashing on the shore
Санта Каталинын буланда долгин
Shipping in Singapore Harbour
Сингапурдахи тэнгисэй тээбэри

Олон Уласай Уһазүйн байгуулга (International Hydrographic Organization, IHO) тэнгис, нуур зэргые тодорхойлжо, ангилдаг болоод одоо мүрдэжэ бай тодорхойлолто, ангилалые "Special publication S-23, Limits of Oceans and Seas, 3rd edition, 1953"-һээ үзэжэ болоно. Энэ тобхимолынь гурбадахи хэблэл болоод 4 дэхи хэблэлэй нооргые 1986 ондо бэлэн болгоһон болобошье, зарим нэгэ нэршэл дээрэ һанал нэгдээгүй тула хэблээгүй байна (жэшээнь, Япон тэнгисэй нэрэ).

Тэнгисүүдэй жагсаалта Править

Далайн Править

Эхэ газарын Править

Зүүлтэ Править