Дабһан (ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ) — химиин нэгэдэлэй нэгэ анги, ионой бүтэсэтэй кристаллтай бодосууд; хүшэлэй найрлагада байха уһантүрэгшын атомые металлайхиһаа бүрин ба хэһэгшэлэн халаһан химиин нэгэдэл, нэгэн түрэлэй бодос юм.

Кристалл дүрсэтэй хүхэ зэдэй(II) сульфат дабһан

Хоолой дабһан

Заһаха
Гол үгүүлэл: Хоолой дабһан

Хоолой дабһан хүнэһэнэй зүйл амталхада хэрэглэдэг, шорбог гашуун амта бүхы сагаан, бор үнгэтэй кристаллтай бодос. Дабһаниинь хоол хүнэһэнэй амта нэмэгдүүлхэ бусад бүхы амталагшаһаа хабигүй ехэ хэмжээтэй хэрэглэгдэдэг. Амталагшын дотор юрэдын хоолой дабһан онсогой байр эзэлнэ. Мүн зарим хүнһые консервировалжа хадагалхын тулада ехэ хэмжээнэй дабһаар дабһалдаг. Хүн плазма ба эсэй гаднахи шэнгэндээ натриин болон хлорой ионой амин шухала шаардалгатай концентрациие барижа байхын тулада тэдэниие тодорхой хэмжээнэй хоолой дабһан хэлбэреэр гаднаһаа абажа байдаг.

Хүн хоногто 5 г NaCl-ые гаднаһаа абаха шаардалгатай. Энэ хэмжээһээ үлүүдэхи абаһаа элүүр мэндэдэ хоротой нүлөө үзүүлжэ болоно.