Открыть главное меню

Тусгаар Уласуудай Хамтын Нүхэрлэлэй (ТУХН) уласууд хуушан Зүблэлтэ Холбооной бүрэлдэхүүндэ багтажа байһан оронуудай хамтын ажалалагаанай харилсаае зохёсуулха ёһотой бүһэ нютагай олон уласай байгуулалга юм. ТУХН уласай дээрэхэ улас бэшэ болоод һайн дурын үндэһэн дээрэ нэгэдэһэн байгуулалга юм. Армени, Казахстан, Молдав, Ород Холбооной Улас, Узбекистан, Украйн улсууд тус Хамтын нүхэрлэлэй гишүүн уласууд юм.

Тусгаар Уласуудай Хамтын Нүхэрлэл

Содружество Независимых Государств


Түрын туг Түрын һүлдэ
Ниислэл Штаб-квартира:

Flag of Belarus.svg Минск

Flag of Russia.svg Москва
Түрэ засаг Уласай байгуулга
 -  Гүйсэдхэлгын дарга Flag of Russia.svg Сергей Лебедев
Интернет домэйн [www.cis.minsk.by www.cis.minsk.by]

Гишүүн уласуудПравить

ЗүүлтэПравить

  1. Сведения о ратификации документов, принятых в рамках СНГ в 1991 – 2009 годах (действующих по состоянию на 1 января 2009 года). Исполнительный комитет СНГ. the original on 2009-04-06 үдэрһөө архивлагдаһан. 14 января 2008 үдэртэ хандаһан.
  2. http://www.sudsng.org/download_files/rh/1994/Rh_02_94_310394.pdf
  3. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 10 декабря 1991 г. № 1296-XII О ратификации Соглашения об образовании Содружества Независимых Государств
  4. Постановление Верховного Совета Республики Казахстан от 23 декабря 1991 года № 1026-XII О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств
  5. Заявление Президента Республики Молдова от 11 апреля 1994 года
  6. Постановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года «О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств»
  7. Постановление ВС РФ от 15 апреля 1993 г. N 4799-I "О ратификации Устава Содружества Независимых Государств"
  8. Постановление Верховного Совета Республики Таджикистан от 25 декабря 1991 г. №462 О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств
  9. Постанова Верховної Ради України Про ратифікацію Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав (застереження) 1991