Таряан (ᠲᠠᠷᠢ᠎ᠠ) тарижа ургуулха орооһото амуу будаагай ниитын нэрэ юм. Крахмал ехээр агуулдаг үрэ таряануудые хэлэхэ элбэг. Улаан буудай, сагаан будаа, кукуруза гурбан дэлхэйн хүн зоной байнга хэрэглэдэг хоол хүнэһэн болон энергиин эх һорболжо болоно.

Арбайн талмай

Түрэл зүйлнүүд Править