Открыть главное меню

Кукуруза гээшэ боргосойдо хуралдаһан шара үнгын үрэ бүхы, томо набшатай, үндэр ургадаг ургамал, үрые болбосоруулжа эдишэ, тэжээлдэ хэрэглэнэ.

Кукуруза (Zea mays)
Zea mays
Zea mays
Биологиин классификаци
Аймаг: Ургамал
Хубаалга: Сэсэгтэ ургамал
Анги: Liliopsida
Баг: Poales
Обог: Poaceae
Түрэл: Zea
Zea mays 'Ottofile giallo Tortonese'
Zea mays 'Strawberry'