Судар (ᠰᠤᠳᠤᠷ < самгардяар सूत्रтобшо) — Энэдхэгэй гүн ухаанай үзэлэй гол удхые элидхэһэн онобшотой үгэ гү, али тэрэниие эмхидхэл гэһэн удхатай. Судар бол буддын шажанай зохёолые Винайн аймаг, Абидармын аймаг, Сударай аймаг гэжэ гурбан хубааһанай гутгаарын нэрэ. Судар Буддын зохёоһон Ехэ хүлгэнэй зохёолые судар, дандар гэжэ хоёр хубааһанай нэгэдүгээрэй нэрэ мүн. [1]

Чин үеын Хитад Бэлиг барамидай зүрхэн судар

Зүүлтэ Править

  1. О.Сүхбаатар Монгол хэлний харь үгйн толь. Улаанбаатар (1997)

Мүн үзэхэ Править