Сагдаагай албан

Сагдаа (ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠋ ᠠ) — ниигэмэй хэб журам ба олониитын гурим сахиха уялгатай, гэмтэ хэрэгые һэргылхэ газарай албан хаагша түрын эмхи зургаан.

Олон уласай сагдааПравить