Пермь (Орос: Пермь, 1940—1957 оной хоорондо — Молотов гэжэ нэрэтэй), Оросой холбоото уласай хото, Пермь хизаарай түб мүн. Кама мүрэндэхи боомто юм. 1 036 мянган (2010) хүнтэй саятан, уласайнгаа арбан гурбадахи томо хото. Машина бүтээлгэ (3 томо машина бүтээхэ үйлэдбэри, уула уурхайн машина бүтээлгын үйлэдбэри, онгосо бүтээлгэ, сахилгаан техника, хүдэлүүр бүтээлгэ), газар тоһон-химиин, химиин, газарай тоһон болбосоруулха, модо болбосоруулха, хэблэхэ ажаүйлэдбэри. Камын Уһан сахилгаан станци. Оросой Эрдэм Ухаанай Академиин Пермиин эрдэмэй түб. 7 дээдэ һургуули (энэ тоодо Пермиин гүрэнэй ехэ һургуули), 4 театрнууд (энэ тоодо Опера ба баледэй театр). Пермиин уран һайханай галерей, Пермиин хизаарай нютаг ороноо шэнжэлэлгын музей. XVII зуун турша мэдэгдэнхэй, 1723 ондо үйлэдбэриин һуурин, 1781 ондо хото болобо.

Пермь хото
—  хотын тойрог  —

Һүлдэ туг

Һүлдэ тэмдэг
Улас орон Орос ОХУ
Можо нютаг Пермиин хизаар
Хотын тойрог Пермь
7 хороо Долоон хороотой
Газар нютаг 799,68 км²
Газарай байса д.н.д. 171 м
Хүн зон 2015 ондо Increase 1 036 469 хүн
Нягтарал 1296,1 хүн/км²
Нютагай олон Пермиинхид
1940 онһоо 1957 хүрэтэр
Дарга Игорь Сапко (намгүй)
Телефоной_код +7 342
Сахим газар gorodperm.ru (ородоор)