Үндэһэн хуулита хаанта засагта улас

Үндэһэн хуулита хаанта засагта улас (англяар Constitutional monarchy) — удам залгамжилһан, эсэбэл һунгагдадаг хааные түрын тэргүүнээ болгоһон, хаанта засагтай болобошье хаанай эрхэ мэдэл үндэһэн хууляар хязгаарлагдадаг түрын хэлбэр юм. Хэмжээгүй эрхэтэ хаанта засагтай уласуудадашье парламент байха элбэг тула парламенттай эсэхэнь засаглалай хэлбэриие үлэ тодорхойлно.

Үндсэн хуульт хаант засаглал бүхий орнууд
  • Улаан: Парламентын засаглал бүхы үндэһэн хуулита хаанта засаглалтай оронууд
  • Нил ягаан: Хааны эрх нь өргөн хүреэн бүхы үндэһэн хуулита хаанта засаглалтай оронууд
  • Бор:Үндэһэн хуулиин үйлшэлэлийг зогсоогоод буй үндэһэн хуулита хаанта засаглалтай оронууд

Одоо оршин буй үндэһэн хуулита хаанта засаглал бүхы оронуудПравить

АзиПравить

Далайн орнуудПравить

ЕвропПравить

АфрикПравить

Британиин Хамтын нөхөрлөлийн орнуудПравить

Британийн Хамтын нүхэрлэлын оронуудада Ехэ Британиин хатан хаан түрын тэргүүн байдаг болоод хатан хаанһаа томилогдоһон амбан захирагшань түрын хэрэгые хүтлэн ябуулна.

Мүн үзэхэПравить