Үндэһэн хуулита хаанта засагта улас

Үндэһэн хуулита хаанта засагта улас (англяар Constitutional monarchy) — удам залгамжалһан гү, али һунгагдадаг хааниие түрын тэригүүнээ болгоһон, хаанта засагтай болобошье хаанай эрхэ мэдэл үндэһэн хууляар хизаарлагдадаг түрын хэлбэри юм. Хэмжээгүй эрхэтэ хаанта засагтай уласуудташье парламент байха элбэг тула парламенттай гү, али засаглалай хэлбэриие тодорхойлногүй. Хаан болбол парламентын зүбшөөрэлгүйгөөр хуулишье ба улас түрын шэнжэ шанар захиралтыешье тунхаглаха эрхэгүй байдаг.[1]

Үндсэн хуульт хаант засаглал бүхий орнууд
  • Улаан: Парламентын засаглалтай үндэһэн хуулита хаанта засагтай оронууд
  • Нил ягаан: Хаанай эрхэ үргэн хүреэтэй үндэһэн хуулита хаанта засагтай оронууд
  • Боро:Үндэһэн хуулиин үйлэшэлэлые зогсоогоод байдаг үндэһэн хуулита хаанта засагтай оронууд

Одоо оршин буй үндэһэн хуулита хаанта засаглал бүхы оронуудПравить

АзиПравить

Далайн орнуудПравить

ЕвропПравить

АфрикПравить

Британиин Хамтын нөхөрлөлийн орнуудПравить

Британийн Хамтын нүхэрлэлын оронуудада Ехэ Британиин хатан хаан түрын тэргүүн байдаг болоод хатан хаанһаа томилогдоһон амбан захирагшань түрын хэрэгые хүтлэн ябуулна.

Мүн үзэхэПравить

ЗүүлтэПравить

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 78.