Хаанта засаг

Хаанта засаг (ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ) — уласые заһаха эрхэ мэдэл ганса хүнэй мэдэлдэ байха түрын хэлбэри. Ударидагша ганса хүниинь хаан, ван, бэйсэ, гүн, эзэн хаан, султан, эмир гэхэ мэтэ сулатой байжа, үб залгамжалан засагладаг.

     Хэмжээгүй эрхэтэ хаанта засагтай улас     Хуули тогтоохо эрхэтэй үндэһэн хуулита хаанта засагтай улас     Хуули тогтоохо эрхэ парламентата шэлжэһэн үндэһэн хуулита хаанта засагтай улс     Ехэ Британиин хаан нэрэ зүбхэн тэригүүн байха хамтын нүхэрлэлэй гэшүүн улас     Уласай хэмжээндэ буса орон нютагта хаанта засаг тогтожо бай улас

Эрхэ мэдэлэй хизаарлалтаар хоёр янза хаанта засагай хэлбэриие илгаржа болоно: