Үзэг бэшэг (ородоор Алфавит) буюу сагаан толгой (монголоор цагаан толгой) гэжэ аман хэлэнэй абяаные түлөөлэн дүрсэлхэ тулда тэмдэг, зурлаа маягаар бэшэхэ үзэгүүдые хамтадхаһан ижи бүридэл ха юм.

Мүнөөнэй дэлхэйдэ хэрэглэгдэжэ буй тэмдэглэхүйсэ сагаан толгойнуудые зураглаһан

Дэлхэй дээрэ олон янзын үзэг бэшэг байдаг.

Хэб янзаПравить

Оршон сагай олон хэлэн соо Латин сагаан толгойн түрэлүүд хэрэглэжэ байна.