Эрхэтэнэй дайн

Солонгосой дайн, Вонсанһаа урдада түмэр замай тэргэ бүмбэгдэһэн

Эрхэтэнэй дайн (эргэнэй дайн) гэжэ нэгэ уласай досоохи зохёон байгуулалтатай бүлэглэлнүүдэй хоорондо гү, али үндэһэтэнүүдэй хоорондын дайн юм. Дайнай зорилгонь оролсогшо талануудынь уласай хэмжээндэ гү, али тодорхой бүһэ нютагта алалгаа тогтоохо, һалан тусгаарлаха гү, али засагай газарай ухаан бодолгые хубилгахада оршоно.

Шухала жэшээПравить

Шухала эрхэтэнэй дайнууд:

ЗүүлтэПравить

  1. Edward Wong, "A Matter of Definition: What Makes a Civil War, and Who Declares It So?" New York Times November 26, 2006