Эргэншэл гү, али цивилизаци (латаар civilisэргэнэй, эрхэтэнэй юумэн) — соёл адли удхатай үгэ; ниигэмэй ниитэ материал, оюун һанаанай хүсэлгэ. Соёл эргэншэл гэдэгэнь шажан, болбосорол, уралиг, гүн ухаан, технологи, материаллаг баялаг болон олон зүйлэй дээдэ түбшэн дэхэ ниилэмжэ юм.

Хадамал
Монгол үзэгээр Иргэншил.png
буряад кирилл. Эргэншэл
монгол кирилл. Иргэншил